Numer raportu: 47/2005

Sprzedaż sprzętu komputerowego

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o dokonaniu przez HOGA.PL S.A. w dniu 15.12.2005 r. sprzedaży firmie Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe „KONCEPT” Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie sprzętu komputerowego o łącznej wartości 0,8 mln zł.

 

Jako kryterium uznania transakcji za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2005 roku wynosiły 3.718 tys. zł.