Numer raportu: 46/2005

Znacząca umowa

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2005 roku wynosiły 3.718 tys. zł.