Numer raportu: 45/2007

Zbycie akcji WASKO S.A. przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 16 października 2007 roku otrzymał zawiadomienie (w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi) o zbyciu w dniu 15 października 2007 roku przez Pana Grzegorza Masternaka – osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Spółce (nie będącą członkiem zarządu) 13.400 akcji WASKO S.A. po średniej cenie 5,42 zł za jedną akcję.

Transakcje sprzedaży akcji WASKO S.A. dokonywane przez wymienioną powyżej osobę realizowane były na rynku regulowanym, na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.