Numer raportu: 44/2007

Korekta prognozy jednostkowych przychodów ze sprzedaży i prognoza zysku netto WASKO S.A. na 2007 rok.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie publikowanej w dniu 27.03.2007 prognozy jednostkowych przychodów ze sprzedaży WASKO S.A. na rok 2007 oraz informację o przewidywanym zysku netto jaki zostanie przez Spółkę wypracowany na koniec 2007 roku.

Prognozowane przychody ze sprzedaży w 2007 roku: 365,8 mln zł (dotychczasowa prognoza: 263 mln zł)

Prognozowany zysk netto w 2007 roku: 18,8 mln zł
Dane porównywalne (w mln zł):

Przychody netto ze sprzedaży:
w 2006 roku: 230,9
w 2007 roku: 365,8
zmiana: 58,4%

Zysk netto:
w 2006 roku: 12,6
w 2007 roku: 18,8
zmiana: 48,7%

Okres którego dotyczy prognoza:
od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Podstawy i istotne założenia skorygowanej prognozy:

Podstawowym założeniem dokonanej korekty prognozy przychodów ze sprzedaży jest przede wszystkim większa od przewidywanej liczba zleceń i umów pozyskanych przez WASKO S.A. w bieżącym roku obrotowym. Zwiększenie liczby zleceń poza wzrostem przychodów ze sprzedaży w oczywisty sposób przełoży się również na wynik finansowy netto wypracowany przez Spółkę na koniec bieżącego roku obrotowego.

Przedstawione przez Zarząd WASKO S.A. prognozy sporządzone zostały w sposób rzetelny, z uwzględnieniem występującego ryzyka biznesowego oraz stopnia realizacji zawartych umów i założonego na 2007 rok budżetu kosztów.

Prognoza zakłada uzyskiwanie przewidywanych w budżecie przychodów ze sprzedaży netto w 2007 r. z następujących źródeł: -sprzedaż produktów i usług WASKO S.A. na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, – sprzedaż sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz produktów i usług własnych dla sektora administracji publicznej na podstawie podpisanych umów, jak również określonym prawdopodobieństwie pozyskania nowych kontraktów na tym rynku, -realizacja zawartych kontraktów mających charakter umów o stałym świadczeniu usług oraz rozwoju produktów.

Sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników:
Spółka będzie nadal prowadzić bieżący monitoring realizowanych projektów, napływających umów i zleceń, jak również będzie monitorować koszty bieżącej działalności, dokonując stosownych porównań oraz oceny zaawansowania harmonogramu realizacyjnego i jego strony finansowej z przyjętymi budżetami.

Okresy w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników:
Spółka dokona oceny realizacji przedstawionej w niniejszym raporcie prognozowanej wielkości przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w raporcie kwartalnym za III i IV kwartał 2007 roku. Ewentualne korekty prognozy przychodów ze sprzedaży i zysku netto w przypadku, gdyby ich prognozowana wielkość różniła się o co najmniej 10% w stosunku do ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości wartości – Zarząd WASKO S.A. przekaże w formie raportu bieżącego .