Numer raportu: 43/2007

Informacja na temat raportu półrocznego WASKO S.A. za 2007 r. oraz terminu publikacji raportu za III kwartał br.

Zgodnie z § 100 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 28 września zostanie przekazany do publicznej wiadomości „rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007 zawierający „jednostkowe” sprawozdanie finansowe WASKO S.A. za ten sam okres, zgodnie z wymogami określonymi w § 87 ust. 4 wspomnianego wyżej Rozporządzenia. W związku z powyższym Emitent nie będzie publikował odrębnego półrocznego raportu jednostkowego.

Zarząd WASKO S.A. informuje również, że w związku z dokonanymi w dniu 13 sierpnia 2007 roku transakcjami sprzedaży udziałów w spółkach: zależnej ATUT Sp. z o.o. i stowarzyszonej PONER Sp. z o.o. (RB nr 39 i 40/2007) – oraz faktem, iż od tego dnia WASKO S.A. nie posiada grupy kapitałowej – począwszy od III kwartału br. nie będą już sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe WASKO S.A.
W związku z powyższym zmianie uległ także termin publikacji raportu kwartalnego WASKO S.A. za III kwartał 2007 roku – jego przekazanie nastąpi w dniu 5 listopada 2007 roku.