Numer raportu: 43/2005

Zlecenie dla HOGA.PL S.A. na dostawę sprzętu komputerowego

Jako kryterium uznania zlecenia za znaczące przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2005 roku wynosiły 3.718 tys. zł.