Numer raportu: 42/2007

Nabycie akcji WASKO S.A. przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2007 roku otrzymał zawiadomienie (w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi) o nabyciu w dniach 20 – 22 sierpnia 2007 roku przez Pana Grzegorza Masternaka – osobę pełniącą funkcję kierowniczą w Spółce (nie będącą członkiem zarządu) 9.000 akcji WASKO S.A. po średniej cenie 3,76 zł za jedną akcję.

Transakcje kupna akcji WASKO S.A. dokonywane przez wymienioną powyżej osobę realizowane były na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – na sesjach zwykłych.