Numer raportu: 42/2004

Zawarcie znaczącej umowy, transakcja z podmiotem powiązanym

PWPT WASKO Sp. z o.o. jest właścicielem 1.183.245 akcji HOGA.PL S.A. dających 29,6 % głosów na WZA Spółki, jednocześnie Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, iż Pan Wojciech Wajda jako podmiot dominujący wobec Spółki PWPT WASKO Sp. z o.o., posiada dalsze 794.892 akcje, co łącznie umożliwia wykonywanie 49,5% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy HOGA.PL S.A.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2004 roku wynosiły 2.88 mln zł.