Numer raportu: 40/2006

Zaciagnięcie w WASKO S.A. krótkoterminowej pożyczki.

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje o zaciągnięciu w WASKO S.A. z dniem 27 lipca 2006 roku krótkoterminowej pożyczki w kwocie 0,45 mln zł. Pożyczona kwota zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału obrotowego HOGA.PL S.A. Termin spłaty pożyczki ustalono na I połowę listopada bieżącego roku.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2006 roku wynosiły 3.716 tys. zł.