Numer raportu: 39/2007

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 13 sierpnia 2007 roku Spółka zawarła z „SCL” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie umowę sprzedaży 600 udziałów w ATUT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim za kwotę 300 tys. zł, to jest po 500 zł za każdy udział.

Sprzedaż udziałów ATUT Sp. z o.o. jest związana z faktem, iż główne cele strategiczne związane z nabyciem tej spółki zostały już zrealizowane i skonsumowane, wobec czego, w ocenie Zarządu WASKO S.A. dalsze powiązanie kapitałowe z ATUT Sp. z o.o. nie przynosiłoby już wymiernych korzyści dla Spółki i jej akcjonariuszy, dlatego też podjęta została decyzja o zakończeniu inwestycji.

Sprzedane udziały stanowiły 100% kapitału zakładowego Atut Sp. z o.o., a cena sprzedaży była równa ich wartości nominalnej. W chwili obecnej w posiadaniu WASKO S.A. nie pozostały już żadne udziały w ATUT Sp. z o.o..