Numer raportu: 39/2004

Podpisana ugoda z BB Investment Sp. z o.o

Zgodnie z podpisaną ugodą HOGA.PL S.A. zapłaci kwotę 350 tys. zł na rzecz BB Investment Sp. z o.o., a ta odstąpi od dochodzenia wykonania zobowiązań wynikających z tychże umów, których saldo na chwilę podpisania ugody wynosiło 2,415 tys. zł. Z dniem zapłaty przez HOGA.PL S.A. uzgodnionej sumy wszelkie wzajemne roszczenia Stron wygasają definitywnie i zobowiązanie HOGA.PL wobec BB Investment w wysokości 2,415 tys. zł podlega umorzeniu w całości. Podpisana ugoda będzie miała znaczący wpływ na wynik finansowy Spółki w IV kwartale 2004 roku oraz na poszczególne pozycje w jej bilansie. Zarząd HOGA.PL S.A. szacuje, iż w wyniku dokonanej operacji Spółka zakończy rok 2004 dodatnim wynikiem finansowym netto na poziomie ok. 1,1 mln zł. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2004 roku wynosiły 2.88 mln zł.