Numer raportu: 38/2008

Korekta raportów okresowych za II i za III kwartal 2008 r.

Zarząd WASKO S.A. informuje o dokonaniu korekty dotyczącej sposobu prezentacji danych bilansowych w raporcie za II i za III kwartał 2008 roku. Przedmiotowa korekta polega na tym, że do bilansów Spółki i Grupy Kapitałowej WASKO S.A. dodano kolumnę prezentującą dane finansowe na dzień 31 grudnia 2007 roku. Zmiany te mają na celu doprowadzenie do pełnej zgodności sprawozdań finansowych i prezentacji danych finansowych  z wytycznymi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 34.20.

Skorygowane raporty finansowe zostały przekazane do publicznej wiadomości.