Numer raportu: 38/2007

Podpisanie umowy z CI TASK Politechniki Gdańskiej o wartości 7,2 mln. zł

Zarząd WASKO S.A. informuje o zawarciu umowy pomiędzy Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Politechniki Gdańskiej, a WASKO S.A. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach postępowania przetargowego WASKO S.A występowało jako Lider konsorcjum wspólnie z Action S.A. Zawarta umowa opiewa na kwotę 7,2 mln zł, a jej przedmiotem jest dostawa, instalacja i uruchomienie przez WASKO S.A. kompletnego klastra komputerowego o mocy obliczeniowej 50 Tflops, zbudowanego z serwerów połączonych w technologii „InfiniBand” wraz z oprogramowaniem. Dostarczany klaster będzie posiadał największą moc obliczeniową w Polsce i jest kolejnym projektem tego typu realizowanym przez WASKO S.A. dla sektora edukacji.

Termin wykonania umowy upływa z końcem listopada 2007 roku. Umowa przewiduje kary umowne oraz kary za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od ww. daty, WASKO S.A. zobligowane jest do zapłaty 10% wartości przedmiotu umowy.