Numer raportu: 37/2008

Podpisanie znaczącej umowy na dostawę rozwiązań informatycznych za 24,6 mln zł.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2008 r. Spółka podpisała umowę z partnerem krajowym, której przedmiotem jest dostarczenie przez WASKO S.A. towarów w postaci oprogramowania komputerowego o łącznej wartości 24,6 mln zł (netto). Umowa zostanie zrealizowana do dnia 2 grudnia bieżącego roku. W umowie przewidziano możliwość zapłaty przez Spółkę kary umownej w przypadku wystąpienia opóźnień w dostawie, w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

 

Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą, uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A.,
które na koniec III kwartału 2008 r. wynosiły 149 090 tys. zł.