Numer raportu: 36/2007

Oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładukorporacyjnego

Stosownie do postanowień § 29 ust. 2 i 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd WASKO S.A., przekazuje do publicznej wiadomości aktualne oświadczenie o przestrzeganiu w Spółce zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd WASKO S.A. oświadcza, że w Spółce zostały przyjęte do stosowania i przestrzegania zawarte w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” wszystkie zasady ładu korporacyjnego, za wyjątkiem:

II. Dobre praktyki Walnych Zgromadzeń – zasada nr 17,

III. Dobre praktyki Rad Nadzorczych – zasada nr 28,

V. Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi – zasada nr 43.

Zastrzeżenia i wyjaśnienia Zarządu Spółki, odnośnie nie przyjęcia do stosowania wymienionych wyżej zasad znajdują się w załączonym do niniejszego raportu komentarzu.

 

PDF_document_512Wyjaśnienia Zarządu WASKO S.A. do zasad 17, 28 i 43.