Numer raportu: 36/2004

Zawarcie znaczącej umowy

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2004 roku wynosiły 2.88 mln zł.