Numer raportu: 35/2007

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych w 2006 roku

Zgodnie z Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006. Jednocześnie WASKO S.A. informuje, iż oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6.