Numer raportu: 35/2006

Zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje o zaciągnięciu w WASKO S.A. z dniem 11 lipca 2006 roku krótkoterminowej pożyczki w kwocie 1 mln zł. Pożyczona kwota zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału obrotowego HOGA.PL S.A. Termin spłaty pożyczki ustalono na II połowę września bieżącego roku.

 

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2006 roku wynosiły 3.716 tys. zł.