Numer raportu: 34/2008

Nabycie akcji WASKO S.A. przez osoby zarządzające

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez Członków Zarządu: Pana Tomasza Kosobuckiego oraz Pana Piotra Zerhau.

Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami,  Pan Tomasz Kosobucki nabył w okresie od 29 sierpnia do 3 października 2008 roku łącznie 5.417akcji WASKO S.A. po średnim kursie 3,53 zł za jedną akcję, Pan Piotr Zerhau nabył w dniu 3 października 8.472 akcje Spółki po średnim kursie 3,55 zł za jedną akcję. Wszystkie transakcje kupna akcji WASKO S.A. dokonane przez obu Członków Zarządu realizowane były na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W chwili obecnej Pan Tomasz Kosobucki posiada łącznie 36.560, a Pan Piotr Zerhau 27.861 akcji WASKO S.A., które stanowią odpowiednio 0,04 oraz 0,03 % wszystkich akcji Spółki i uprawniają do wykonywania takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.