Numer raportu: 34/2005

Zawarcie znaczącej umowy

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku.
Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec II kwartału 2005 r. wynosiły 3.825 tys. zł.