Numer raportu: 33/2005

Zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki

WASKO S.A. jest strategicznym inwestorem HOGA.PL S.A. posiadającym akcje stanowiące 29,6 % kapitału zakładowego i dające prawo do 29,6% wszystkich głosów na WZA Spółki, a wraz z Panem Wojciechem Wajdą Prezesem Zarządu WASKO S.A. będącym także podmiotem dominującym wobec WASKO S.A., dysponuje pakietem akcji pozwalającym na wykonywanie łącznie 50,15 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy HOGA.PL S.A.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec II kwartału 2005 roku wynosiły 3.825 tys. zł.