Numer raportu: 32/2012

Podpisanie umowy z EuRoPol Gaz S.A.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 22 listopada 2012 roku podpisana została umowa pomiędzy konsorcjum firm: WASKO S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Cerbex Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie z EuRoPol Gaz S.A. z siedzibą w Warszawie na „wymianę zintegrowanych systemów wykrywania gazu i pożaru na tłoczniach gazu Ciechanów, Zambrów i Szamotuły”. Wartość podpisanej umowy wynosi 14,1 mln zł netto (17,3 mln zł brutto). Umowa zostanie zrealizowana w terminie 22 miesiący od dnia jej podpisania. Umowa przewiduje zapłatę przez Konsorcjum kar umownych, z których największa dotyczy opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy i może wynosić do 10% wartości umowy.

Podpisanie niniejszej umowy jest konsekwencją wcześniejszego wyboru oferty konsorcjum WASKO S.A. oraz Cerbex Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez EuRoPol Gaz S.A., o czym Zarząd WASKO S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 29/2012 z dnia 16 października 2012 roku.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2012 r. wynosiły 172 292,9 tys. zł.