Numer raportu: 32/2008

Sprzedaż pakietu 2.500.000 akcji WASKO S.A. przez Euro-Tech Investments S.a.r.l.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie o zbyciu w dniu 30 lipca 2008 roku przez spółkę Euro-tech Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, kontrolowaną przez Pana Wojciecha Wajdę – Prezesa Zarządu WASKO S.A. 2.500.000 akcji WASKO S.A. stanowiących 2,74% w kapitale zakładowym Spółki i dających taką samą ilość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy WASKO S.A., po cenie 4,00 zł za jedną akcję. Operacje sprzedaży akcji WASKO S.A. przeprowadzone zostały w trybie zwykłym podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Dokonana sprzedaż akcji Spółki przez Eurotech Investments S.a.r.l. jest kolejną z wielokrotnie wcześniej zapowiadanych transakcji, których celem było przede wszystkim poprawienie płynności w obrocie akcjami WASKO S.A. na GPW. Pan Wojciech Wajda będący największym akcjonariuszem Spółki i jednocześnie Prezesem Zarządu WASKO, a także podmiotem dominującym wobec Euro-tech Investments S.a.r.l., podtrzymuje zamiar dalszego zbywania akcji WASKO S.A. przez ten podmiot do momentu w którym „free float” przekroczy 26 % wszystkich akcji WASKO S.A. Przyszłe transakcje sprzedaży akcji zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby nie miały one bezpośredniego wpływu na bieżący kurs akcji Spółki.

 

Po dokonaniu opisanej wyżej transakcji Euro-tech Investments S.a.r.l. posiada 6.380.000 akcji Spółki, co stanowi 7,0% wszystkich akcji i głosów na WZA Spółki. Pan Wojciech Wajda wraz z żoną oraz poprzez Euro-tech Investments S.a.r.l. kontroluje w chwili obecnej łącznie 73.794.719 akcji uprawniających do wykonywania 80,93% wszystkich głosów na WZA WASKO S.A.