Numer raportu: 3/2007

Rejestracja akcji Spółki serii E w KDPW

Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 17 stycznia bieżącego roku zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 87.187.500 akcji WASKO S.A. na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych kodem PLHOGA000074.