Numer raportu: 3/2006

Zbycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd HOGA.PL S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 13 stycznia 2006 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538), iż na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 13 stycznia 2006 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. Pan Tadeusz Burzec zbył łącznie 69.800 akcji HOGA.PL S.A. po średnim kursie 6,16 zł za akcję.