Numer raportu: 31/2005

Zwołanie NWZA na dzień 9 sierpnia 2005 r.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50, VI piętro, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz właścicielom imiennych akcji zwykłych serii B, zapisanych w księdze akcyjnej przynajmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W ramach pkt 5 porządku obrad, Zarząd HOGA.PL S.A. proponuje następujące zmiany Statutu:

Dotychczasowy § 2 o treści: Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. otrzymuje brzmienie: Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.

W dotychczasowym § 5 ust.1 dopisuje się nowe punkty:

nn) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 51.19.Z, oo) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – 51.84.Z, pp) sprzedaż hurtowa części elektronicznych -51.86.Z, qq) transmisja danych – 64.20.C, rr) działalność telekomunikacyjna pozostała – 64.20.G, ss) pośrednictwo finansowe pozostałe – 65.2, tt) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – 65.23.Z, uu) działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi – 67.20.Z, vv) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 70.31.Z, ww) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego – 71.33.Z, xx) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania – 72.21.Z, yy) badanie rynku i opinii publicznej – 74.13.Z, zz) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -74.14.A, aaa) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – 74.14.B, bbb) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników – 74.50.A, ccc) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi – 74.85.Z, ddd) działalność centrów telefonicznych (call center) – 74.86.Z, eee) działalność komercyjna pozostała. gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.87.B, fff) nauka języków obcych – 80.42.A, ggg) działalność bibliotek i archiwów – 92.51.

Dotychczasowy § 8 ust. 2 w brzmieniu: 2. Akcje serii A, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela. otrzymuje brzmienie: 2. Akcje serii A, B, C i D są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Dotychczasowy § 8 ust. 3 w brzmieniu: 3. Akcje serii B są akcjami imiennymi zwykłymi. wykreśla się w całości.

Dotychczasowy § 14 o treści: §14 1. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. 2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy wysokość kapitału zapasowego osiągnie 1/3 wysokości kapitału zakładowego. 3. Kapitał zapasowy może, uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zostać przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.

otrzymuje brzmienie: §14 1.Spółka tworzy następujące kapitały: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitał rezerwowy. 2.Walne Zgromadzenie może zdecydować o utworzeniu innych funduszy celowych i określić zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania.

Dotychczasowy Tytuł IV o brzmieniu: IV. Władze Spółki Otrzymuje nowe brzmienie: IV. Organy Spółki

Dotychczasowy § 24 w brzmieniu: §24 1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał, na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto posiedzenie Rady zwołuje się na pisemne żądanie trzech jej członków, złożone na ręce Przewodniczącego lub na żądanie Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 tygodni od chwili złożenia wniosku. 2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. 3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 3 członków Rady. 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego. 5. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.

Otrzymuje brzmienie: §24 1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. 2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. 3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej trzech Członków Rady. W posiedzeniach Członek Rady Nadzorczej może brać udział osobiście lub za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.