Numer raportu: 30/2007

Propozycja wyplaty dywidendy

Na podstawie § 39 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd WASKO S.A. przekazuje niniejszym informacje, iż na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zamierza przedłożyć następujące propozycje w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy:

– kwotę: 3.647.500,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych), to jest 4 grosze na jedną akcję WASKO S.A. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;

– dzień ustalenia prawa do dywidendy ( dzień „D”) – 29 czerwca 2007 r.

– dzień wypłaty dywidendy (dzień „W”) – 31 lipca 2007 r.

Decyzję w przedmiocie podziału zysku i terminów dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie WASKO S.A., które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2007 r.