Numer raportu: 29/2008

Podpisanie umowy z Ernst & Young Audit Sp.z o.o. na biegłego rewidenta WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 20 czerwca 2008 r. zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Spółki, podpisana została kolejna umowa z Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dokona badania sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2008 oraz dokona przeglądu sprawozdania finansowego WASKO S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za I półrocze 2008 roku.

WASKO S.A. od roku 2006 korzysta z usług Ernst & Young Audit Sp. z o.o., w szczególności Ernst & Young Audit Sp. z o.o. sporządziła w 2006 roku opinię na temat rozliczenia połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A., a także zbadała sprawozdania finansowe Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok 2006 i 2007 oraz dokonała przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych WASKO S.A. i Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku 2007.