Numer raportu: 29/2006

Rezygnacja osoby nadzorującej

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2006 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Tadeusza Burzca z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej HOGA.PL S.A. Pan Tadeusz Burzec był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej.