Numer raportu: 28/2005

Zawarcie znaczących umów

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2005 r. wynosiły 3.916 tys. zł. Wartość umowy w tys. zł: