Numer raportu: 27/2008

Aktualizacja informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 13/2008 w dniu 18 lutego 2008 roku.

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 26 maja 2008 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę, na podstawie której nabyła od Pana Adama Szulca 44 udziały w Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za kwotę 132.000 zł to jest 3.000 zł za każdy udział. Zakupione udziały stanowią 9,9% kapitału zakładowego Szulc-Efekt Sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania takiej samej ilości głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł, czyli łączna wartość nominalna zakupionych udziałów wynosi 22.000 zł. Zakupione udziały są wolne od wad prawnych i fizycznych, nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami, nie jest również prowadzona względem nich żadna egzekucja sądowa. Zakup udziałów w całości sfinansowany został ze środków własnych WASKO S.A., a dokonaną transakcję Zarząd Spółki traktuje jako inwestycję długoterminową.

 

Aktualnie WASKO S.A. posiada łącznie 133 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy w Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Udziały te stanowią łącznie 29,95% kapitału zakładowego w Szulc-Efekt Sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania takiej samej ilości głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

 

Podstawowym celem zakupu udziałów w Szulc-Efekt Sp. z o.o. jest umocnienie pozycji WASKO SA na rynku usług świadczonych dla jednostek samorządowych, w szczególności w zakresie prowadzenia dla Biuletynów Informacji Publicznej, ponadto WASKO S.A. zamierza współpracować z Szulc-Efekt Sp. z o.o. w ramach portalu HOGA.PL przy prowadzeniu niszowych, specjalistycznych serwisów samorządowych. Szulc-Efekt Sp. z o.o. zajmuje się realizacją oraz utrzymywaniem Oficjalnych Internetowych Serwisów Informacyjnych Gmin i Powiatów oraz tworzeniem Biuletynów Informacji Publicznej – BIP. Szulc-Efekt Sp. z o.o. świadczy również usługi związane z wdrażaniem i konsultingiem w zakresie Elektronicznego Obiegu dokumentów w Urzędach i jednostkach samorządowych. Szulc Efekt Sp. z o.o. w 2008 r. planuje osiągnąć 1,1 mln zł sprzedaży z usług.

 

Zarząd WASKO S.A. informuje, że pomiędzy osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi w Spółce, a Panem Adamem Szulcem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi w Szulc-Efekt Sp. z o.o. nie występują żadne powiązania.