Numer raportu: 26/2007

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 12.06.2007

Zarząd WASKO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach w siedzibie Spółki przy ulicy Berbeckiego 6, o godz. 14.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2006 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2006.

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu WASKO S.A.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych.