Numer raportu: 25/2008

Prognoza jednostkowych przychodów ze sprzedaży na 2008 rok

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości prognozę jednostkowych przychodów ze sprzedaży WASKO S.A. na rok 2008. Prognozowane przychody ze sprzedaży w roku 2008: 421,5 mln zł

Podstawowym założeniem przedstawionej prognozy jest obecny stan zakontraktowanych umów, oraz wysokie prawdopodobieństwo pozyskania kolejnych, a także wysokość ustalonych budżetów kosztowych w Spółce. WASKO S.A. będzie uzyskiwało w roku 2008 przychody ze sprzedaży w oparciu o :
-sprzedaż produktów i usług WASKO S.A. na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw,
– sprzedaż sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz produktów i usług własnych dla sektora administracji publicznej na podstawie już podpisanych umów, jak również określonym prawdopodobieństwie pozyskania nowych kontraktów na tym rynku,
-realizację umów długoterminowych, umów o stałym świadczeniu usług oraz rozwoju produktów.

Spółka będzie prowadzić bieżący monitoring realizowanych projektów i umów, jak również będzie monitorować koszty bieżącej działalności, oraz dokonywać systematycznej oceny zaawansowania harmonogramu realizacyjnego i jego strony finansowej z przyjętymi budżetami. Stan realizacji przedstawionej w niniejszym raporcie prognozowanej wielkości przychodów ze sprzedaży Spółka będzie przedstawiać w kolejnych raportach kwartalnych. Ewentualne korekty prognozy przychodów ze sprzedaży w przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń przekazane zostaną w raporcie bieżącym.