Numer raportu: 25/2007

Podpisana umowa o wartości 37,9 mln zł na wyposażenie pracowni komputerowych

Zarząd WASKO SA informuje, że w dniu 15 maja 2007 roku podpisana została umowa z Biurem Informatyczno- Wdrożeniowym Koncept Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na mocy której WASKO S.A. dostarczy wyposażenie pracowni komputerowych o wartości 37,9 mln zł (netto). Sprzęt komputerowy potrzebny do realizacji kontraktu zostanie zakupiony od Action S.A. z siedzibą w Warszawie, a termin wykonania podpisanej umowy przewidziano na drugą połowę czerwca bieżącego roku. Zawarta umowa przewiduje zapłatę kary umownej w wysokości 10% jej wartości przez stronę, która odstąpi od umowy oraz w przypadku przekroczenia terminu realizacji, za każdy dzień zwłoki 1% wartości brutto niedostarczonego towaru. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych na rynku.

Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, że w okresie od początku bieżącego roku obrotowego do chwili obecnej, Spółka dokonała kilku transakcji zakupu sprzętu komputerowego od KONCEPT Sp. z o.o. o łącznej wartości 8,1 mln zł (netto).

Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych, które na dzień 31 marca 2007 roku wynosiły 125.499,7 tys. zł.