Numer raportu: 23/2008

Podpisanie znaczącej umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Zarząd WASKO SA informuje, że w dniu 5 maja 2008 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, podpisana została umowa z Ministerstwem Edukacji Narodowej na dostawę 979 pracowni komputerowych i ich instalację w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach policealnych i zakładach kształcenia nauczycieli. Na mocy podpisanej umowy WASKO S.A. będzie również świadczyło usługę serwisu gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od daty dostawy. Wartość podpisanej umowy to kwota 44,9 mln zł (brutto), a termin jej realizacji określono na koniec czerwca 2008 roku. W umowie przewidziano kary umowne, w tym za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki.

 

O wyborze oferty WASKO S.A. w przedmiotowym postępowaniu przetargowym MEN, Spółka poinformowała wcześniej w raporcie bieżącym nr 9/2008 z dnia 21 stycznia 2008 roku.

 

Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych, które na dzień 31 marca 2008 roku wynosiły 152 065,3 tys. zł.