Numer raportu: 23/2007

Zawarcie znaczącej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i w nawiązaniu do RB 8/2007 Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 marca 2007 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” podpisał umowę z konsorcjum firm WASKO S.A. (Lider Konsorcjum) oraz SHH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Wartość podpisanego kontraktu to 15,1 mln zł brutto. Termin końcowego odbioru nastąpi w ciągu 15 miesięcy począwszy od kwietnia 2007. Na 2007 rok Umowa przewiduje fakturowanie na poziomie około 90% wartości kontraktu, pozostałą kwotę do połowy 2008 roku.

 

Zawarta umowa przewiduje, iż w przypadku odstąpienia od niej przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% wynagrodzenia brutto.

 

Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych, które na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 120 414 tys. zł.