Numer raportu: 23/2005

Zawarcie znaczących umów

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec 2004 roku wynosiły 4.450 tys.PLN.