Numer raportu: 22/2005

Projekty uchwał WZA

Uchwała nr 1 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Zbadane przez biegłych rewidentów i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 roku, składające się z:

a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7.791 tys. zł (siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zysk netto w wysokości 728 tys. zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 391 tys. zł (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), d) dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 pkt Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. z działalności w 2004 r. postanawia co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. z działalności w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2004.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 roku, który wynosi 728 tys. zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) postanawia, że zysk netto HOGA.PL S.A. w całości zostanie przeznaczony na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2004 roku

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Tomaszowi Kosobuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu HOGA.PL S.A. w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2004 roku

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Rafałowi Stefanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu HOGA.PL S.A. w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2004 roku

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Rafałowi Fulczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu HOGA.PL S.A. w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2004 roku

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Bogusławowi Majka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu HOGA.PL S.A. w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2004 roku

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Janowi Guja absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2004 roku

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Tadeuszowi Burzcowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2004 roku

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Krzysztofowi Gawlikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2004 roku

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Marcinowi Juzoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności w 2004 roku

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza uchwałą udziela Panu Pawłowi Kuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A działając na podstawie § 23 ust.2 Statutu Spółki powołuje Panią/Pana w skład Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. III kadencji.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: konwersji akcji zwykłych, imiennych HOGA.PL S.A. serii B na akcje na okaziciela.

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A wobec zgłoszonych żądań przez akcjonariuszy posiadających akcje serii B, co do zamiany imiennych akcji serii B na akcje na okaziciela, działając stosownie do treści art. 334 § 2 KSH, postanawia dokonać zamiany akcji serii B zwykłych imiennych na akcje serii B zwykłe na okaziciela.

§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności związanych z realizacją postanowienia zawartego w §1 niniejszej uchwały w szczególności wprowadzenia akcji serii B do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HOGA.PL S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych HOGA.PL S.A. zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOGA.PL S.A działając na podstawie Art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości postanawia, iż począwszy od roku 2005 sprawozdania finansowe HOGA.PL S.A. będą sporządzane zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.