Numer raportu: 21/2007

Zbycie akcji własnych WASKO S.A.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 marca 2007 roku Spółka dokonała sprzedaży w ramach transakcji pakietowej 400.000 akcji własnych WASKO S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,44% kapitału zakładowego Spółki, po cenie 5,00 zł za 1 akcję.

Akcje te – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Spółki zostały zbyte w taki sposób aby transakcje te nie miały bezpośredniego wpływu na kształtowanie się kursu  WASKO S.A. w notowaniach ciągłych.

 

W chwili obecnej WASKO S.A. nie posiada już akcji własnych do zbycia, których stała się właścicielem w wyniku połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A., zarejestrowanego w dniu 4 grudnia 2006 roku.