Numer raportu: 20/2007

Prognoza jednostkowych przychodów ze sprzedaży na 2007 rok

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości prognozę jednostkowych przychodów ze sprzedaży WASKO S.A. na rok 2007.

 

Prognozowane przychody ze sprzedaży :

263 000 tys. zł

 

Okres którego dotyczy prognoza:

od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

 

Podstawy i istotne założenia prognozy:

Podstawowym założeniem prognozy jest uzyskanie przewidywanych w budżecie przychodów ze sprzedaży netto w 2007 r. z następujących źródeł:

-sprzedaż produktów i usług WASKO S.A. na rzecz średnich i dużych  przedsiębiorstw,

– sprzedaż sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz produktów i usług własnych dla sektora administracji publicznej na podstawie podpisanych umów, jak również określonym prawdopodobieństwie pozyskania nowych kontraktów na tym rynku,

-realizacja zawartych kontraktów mających charakter umów o stałym świadczeniu usług oraz rozwoju produktów.

 

Sposób monitorowania przez emitenta możliwości realizacji prognozowanych wyników:

Spółka będzie prowadzić bieżący monitoring realizowanych projektów, umów i zleceń jak również będzie monitorować koszty bieżącej działalności, dokonując stosownych porównań oraz oceny zaawansowania harmonogramu realizacyjnego i jego strony finansowej z przyjętymi budżetami.

 

Okresy w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników:

Spółka będzie dokonywała oceny realizacji przedstawionej w niniejszym raporcie prognozowanej wielkości przychodów ze sprzedaży w raportach kwartalnych.

 

Zarząd WASKO S.A. przekazywać będzie w formie raportu bieżącego ewentualne korekty prognozy przychodów ze sprzedaży w przypadku, gdyby ich prognozowana wielkość różniła się o co najmniej 10% w stosunku do ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości wartości