Numer raportu: 20/2006

Opinia z badania planu połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A.

Zgodnie z §19 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, iż w dniu 25 maja otrzymał od wyznaczonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach biegłego rewidenta opinię z badania planu połączenia spółek HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. Opinię tę Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości.

 
Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A.