Numer raportu: 19/2007

Zbycie akcji własnych WASKO S.A.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 marca 2007 roku Spółka dokonała sprzedaży w ramach transakcji pakietowej 120.000 akcji własnych WASKO S.A. stanowiących 0,13% kapitału zakładowego Spółki, po cenie 5,00 zł za 1 akcję.

 

Intencją Spółki, o czym informowano  we wcześniejszych komunikatach, jest  zbycie wszystkich posiadanych akcji własnych , których Spółka stała się właścicielem w wyniku połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. w sposób, aby transakcje te nie miały bezpośredniego wpływu na kształtowanie się kursu  w notowaniach ciągłych, a z drugiej strony by zwiększyć płynność akcji WASKO S.A. w obrocie giełdowym.

 

W chwili obecnej w posiadaniu WASKO S.A. pozostało jeszcze 400.000 wyemitowanych przez Spółkę akcji własnych, co stanowi 0,44% kapitału zakładowego. Akcje te – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Spółki zostaną zbyte w podobny sposób.