Numer raportu: 19/2006

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy HOGA.PL S.A. na dzień 30 czerwca 2006 r.

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2006 roku, o godz. 14.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach, w siedzibie Spółki, przy ulicy Barlickiego 18.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i sprawozdania Zarządu z działalności w 2005 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2005 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2005 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2005   roku.

9. Przedstawienie Akcjonariuszom istotnych elementów Planu Połączenia HOGA SA i WASKO SA, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie oraz opinii biegłego badającego Plan Połączenia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia WASKO S.A. i HOGA.PL S.A.

11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

 

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Barlickiego 18, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opatrzone znaczkami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych. W ramach pkt 10 porządku obrad, Zarząd HOGA.PL S.A. proponuje zmianę następujących paragrafów, ustępów i punktów Statutu Spółki: §1, §5 ust. 1, Tytuł III, §7, §8, §9, §12, §14, §19, §22, §23, §24, §26, §27, §28 i §32. Ze względu na znaczny zakres zamierzonych zmian, Zarząd HOGA.PL S.A. ogłosił projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wraz z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy Zarząd HOGA.PL S.A. działając na zasadzie art. 504 § 1 i § 2 k.s.h. dokonał drugiego zawiadomienia swoich Akcjonariuszy, o planowanym połączeniu HOGA.PL S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 27 lutego 2006 r. opublikowanym w dniu 8 marca 2006 r. w 48 numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 2653. Pełna treść ogłoszenia, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 102 w dniu 26 maja 2006 r. wraz z projektem nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki, została zawarta w załączniku do niniejszego raportu.

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.