Numer raportu: 19/2005

Informacja o zwołaniu ZWZA na 28 kwietnia 2005 r.

Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2004. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2004 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku. 8. Wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie konwersji akcji imiennych HOGA.PL S.A. serii B na akcje na okaziciela. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych HOGA.PL S.A. zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50, VI piętro, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz właścicielom imiennych akcji zwykłych serii B, zapisanych w księdze akcyjnej przynajmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.