Numer raportu: 17/2006

Zaciągnięcie krótkoterminowej pożyczki

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje o zaciągnięciu w WASKO S.A. krótkoterminowej pożyczki w kwocie 400 tys. zł. Pożyczona kwota zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału obrotowego HOGA.PL S.A., i zostanie spłacona do 30 czerwca bieżącego roku. WASKO S.A. jest znaczącym akcjonariuszem HOGA.PL S.A. posiadającym akcje stanowiące 29,6% kapitału zakładowego i dające prawo do 29,6% wszystkich głosów na WZA Spółki, a wraz z Panem Wojciechem Wajdą Prezesem Zarządu WASKO S.A. i podmiotem dominującym wobec WASKO S.A., dysponuje pakietem akcji pozwalającym na wykonywanie łącznie 66,2 % wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy HOGA.PL S.A.

 

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I kwartału 2006 roku wynosiły 3.716 tys. zł.