Numer raportu: 16/2008

Propozycja Zarządu WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2007

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2008 roku pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu WASKO S.A. dotyczącą podziału zysku netto za rok 2007.

 

Propozycja Zarządu przewiduje podział zysku netto za 2007 rok w taki sposób, że na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona zostanie kwota: 9.118,7 tys. zł – to jest 10 groszy na każdą akcję WASKO S.A., a pozostała część wypracowanego w roku obrotowym 2007 roku zysku netto zasili kapitał zapasowy Spółki.