Numer raportu: 16/2007

Znacząca umowa – zakup sprzętu komputerowego.

Zarząd WASKO SA informuje, że w dniu 28 lutego 2007r. podpisana została umowa z NTT System S.A., z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest zakup przez WASKO S.A. sprzętu komputerowego i oprogramowania o łącznej wartości 9,3mln zł. Realizacja umowy nastąpi w marcu 2007 roku. Zawarta umowa przewiduje zapłatę kary umownej w wysokości 10% jej wartości przez stronę, która odstąpi od umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych na rynku. Zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie przeznaczone jest do dalszej odsprzedaży.

Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy WASKO S.A. dokonało w NTT System S.A., z siedzibą w Warszawie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania, których łączna wartość wyniosła 11,8 mln zł.

Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych, które na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 120 414 tys. zł.