Numer raportu: 16/2006

Zbycie akcji HOGA.PL S.A. i zmiany w akcjonariacie Spółki.

Zarząd HOGA.PL S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2006 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538), iż w odpowiedzi na ogłoszone przez Pana Wojciecha Wajdę wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji HOGA.PL S.A.: Pan Rafał Stefanowski – Wiceprezes Zarządu Spółki zbył 5.000 akcji, Pan Tomasz Kosobucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej zbył 95.000 akcji. oraz Pan Tadeusz Burzec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. zbył 70.000 akcji HOGA.PL S.A. Wymienione osoby nie posiadają w chwili obecnej żadnych akcji HOGA.PL S.A. Zarząd HOGA.PL S.A. informuje także, iż otrzymał zawiadomienie, że Pan Wojciech Wajda nabył w drodze wezwania 604.296 akcji Spółki i posiada łącznie 1.464.040 akcji HOGA.PL S.A., dających tyle samo głosów na jej walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i stanowiących 36,6% ogólnej liczby akcji i głosów. Pan Wojciech Wajda wspólnie z kontrolowaną przez siebie WASKO S.A. dysponuje 66,2% głosów na WZA HOGA.PL S.A.