Numer raportu: 41/2018

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 06 grudnia 2018r. umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwo Finansów (Zamawiający), z siedzibą w Warszawie pn: Rozbudowa macierzy na potrzeby projektu Twój e-PIT”.

Zakres prac przewiduje rozbudowę przestrzeni dyskowej posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych wraz z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu Umowy wynosi 6 099 201,00 zł brutto w tym:

1) w zakresie zamówienia podstawowego (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) 4 095 039,00 zł brutto (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych);

2) w zakresie prawa opcji, jeśli Zamawiający zdecyduje się z niego skorzystać 2 004 162,00 brutto (słownie: dwa miliony cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote).

Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 24 dni od dnia jej podpisania tj. 30.12.2018r.
Termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji do dnia 25.10.2019 r (gdy Zamawiający złoży zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy Sprzętu w ramach Prawa Opcji, w terminie 24 od dnia otrzymania Zawiadomienia o skorzystaniu z Prawa Opcji.
WASKO S.A., w ramach przedmiotu umowy, udzieli 48-o miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

• za niedotrzymanie terminu realizacji umowy dla zamówienia podstawowego – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

• za niedotrzymanie terminu realizacji umowy dla prawa opcji 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

• za niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie usunięcia awarii 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

• za odstąpienie od umowy – 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, przy czym w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od części umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest wartość umowy brutto w części objętej wypowiedzeniem lub odstąpieniem.

• Łączna odpowiedzialność z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto

Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Ministerstwo Finansów (Zamawiający) pn: „Rozbudowa macierzy na potrzeby projektu Twój e-PIT”, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40 z dnia 27.11.2018 r.