Numer raportu: 15/2007

Znacząca umowa – sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Zarząd WASKO SA informuje, że w dniu 28 lutego 2007 r. podpisane zostały dwie umowy z Biurem Informatyczno-Wdrożeniowym KONCEPT Sp. z o.o.. z siedzibą w Krakowie, których przedmiotem jest sprzedaż przez WASKO S.A. na rzecz KONCEPT Sp. z o.o. sprzętu komputerowego i oprogramowania o łącznej wartości 13,2mln zł netto. Realizacja podpisanych umów nastąpi w marcu 2007 roku. Zawarte umowy przewidują zapłatę kar umownych w wysokości 10% ich wartości przez stronę, która odstąpi od umowy. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od przyjętych na rynku.

Jako kryterium uznania podpisanych umów za znaczące uznano wartość kapitałów własnych, które na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiły 120 414 tys. zł.